Om ICURA

Digitalt understøttet træning for alle

Brugervenlig og motiverende træningsteknologi

 • Digital hjemmetræning med dokumenteret effekt
 • Motivation til øget træning og aktivitet
 • Øget ejerskab og compliance
 • Kvalitet i hjemmetræning
 • Høj brugertilfredshed og sikker teknologi

ICURA er en sundhedspædagogisk træningsteknologi, som understøtter fjernmonitoreret hjemmetræning og øget patient selvhjælp. ICURA består af ICURA trainer, ICURA activity samt ICURA light, som hver er opbygget af moduler og øvelser, som er tilpasset forskellige diagnoser og målgrupper. ICURA anvendes af over 25 kommuner i Danmark.

ICURA
Fakta

ICURA brugere træner
4,7 dage om ugen

10.001 personer har
gennemført et træningsforløb
med ICURA

Brugertilfredsheden med
ICURA er på 95%

1 ud af 4 danske kommuner
anvender ICURA

25.000 træningspas er i 2019
blevet gennemført ved hjælp af ICURA

Med ICURA kan du
reducere fremmøde og opnå samme træningseffekt

...

ICURA trainer

Målrettet træning for patienter med lidelser i bevægeapparatet.

...

ICURA activity

Hverdagsrehabilitering og vedligeholdende funktionstræning.

...

ICURA light

Videobaseret træning med fokus på fastholdelse.

ICURA platformene er udviklet i samarbejde med professionelle terapeuter fra fire danske kommuner og er blevet testet intensivt i samarbejde med behandlere og klinikere. ICURA er CE mærket og registreret som medicinsk udstyr hos Sundhedsstyrelsen.

ICURA trainer

Øget kvalitet og compliance I hjemmetræning

 • muskuloskeletale lidelser
 • ortopædkirurgi
 • frakturer
 • idrætsskader

INTELLIGENT HJEMMETRÆNING
Hjemmetræning er et afgørende supplement til super­viseret holdtræning i genoptræningsforløb, men for den tilknyttede behandler kan det være svært at vurdere hjemmetræningens kvalitet og kvantitet.

ICURA I PRAKSIS
ICURA trainer understøtter hjemmetræningen ved at måle og analysere træningens kvalitet. Resultaterne sendes til behandleren. Det styrker dialogen mellem borger og behandler. ICURA trainer motiverer og hjælper borgeren med at gennemføre sit træningsprogram. Borgere, der bruger ICURA trainer har høj compliance, de oplever øget motivation, og de værdsætter fleksibiliteten: Med ICURA trainer kan de træne, når og hvor det passer dem.

ICURA activity

Motivation til mere aktivitet

 • geriatri
 • medicinske patienter
 • KOL
 • diabetes 2
 • kredsløbslidelser
 • døgn- og hverdagsrehabilitering
 • neurologi

FUNKTIONSEVNE OG TRIVSEL
Borgere med følgevirkninger af svær sygdom, indlæggelse eller inaktivitet kan have svært ved at opretholde daglig fysisk aktivitet, som er afgørende for både funktionsevne og trivsel.

UDVIKLET TIL BORGEREN
ICURA activity motiverer borgeren til øget daglig fysisk aktivitet og hjælper med at genvinde evnen til at udføre væsentlige hverdagsopgaver. ICURA activity fastholder borgeren i træningsforløbet ved hjælp af sensorbaserede målinger og fokus på relevante aktiviteter, tydelig visualisering af mål og løbende dialog med behandleren.

ICURA light

Videobaseret hjemmetræning for alle

ICURA light kan bruges af alle som ønsker at bruge videobaseret træning til opretholde funktionsevne og fysisk trivsel.

EFTER ENDT FORLØB
At være i et superviseret træningsforløb med sundhedsprofesionelle behandlere giver tryghed og sikkerhed. Efter et superviseret træningsforløb med en tilknyttet terapeut, kan det dog være svært at fastholde de gode vaner samt kvaliteten i selvtræningen.

ICURA light
ICURA light er et redskab til borgeren som ønsker at fortsætte med videobaseret træning på egen hånd efter et superviseret træningsforløb. Når et træningsforløb afsluttes, skræddersyr behandleren let et træningsprogram, som kan sikre fastholdelse af fortsat fysisk aktivitet og funktionsevne.

ICURA web

Brugervenligt overblik

ICURA web er stedet hvor behandleren skræddersyr det enkelte forløb til den individuelle patient. ICURA web er behandlerens redskab i opfølgningen og dialogen med den enkelte patient. Med ICURA web kan behandleren let og hurtigt evaluere sine patienters træningsresultater. Kvantitet og kvalitet er visualiseret i en letforståelig brugergrænseflade, hvor behandleren kan sammensætte træningsprogrammer, ændre sværhedsgrader og udskifte enkelte øvelser. Alt sammen både før og undervejs i et træningsforløb.

ICURA web sikrer at hjemmetræningen så vidt muligt udføres i overensstemmelse med behandlerens ønske. Er træningen mangelfuld eller forkert udført har behandleren mulighed for hurtigt at se hvilken øvelser og hvilke elementer af øvelserne der skal rettes op på.

Målgrupper

Én at de absolutte fordele er at ICURA er målrettet en bred vifte af patient- og diagnosegrupper. Fællesnævneren er datadrevet og kvalificeret hjemmetræning til glæde for både behandler og borger..

Nedenfor kan du læse om enkelte målgrupper, deres træningsbehov og vores bud på hvorledes ICURA kan tages i anvendelse.
ICURA i sin essens er tænkt, som et generisk redskab, hvor nyt indhold kan udvikles og videreudvikles i et gensidigt samarbejde mellem fagprofessionelle og ICURA udviklere. Således er det hensigten at ICURA skal kunne anvendes af stadigt flere målgrupper.

 • Knæalloplastik
 • Hoftealloplastik
 • Hoftefrakturer
 • Hofteartroser
 • Knæartroser
 • Knæskader
 • Geriatri og
  Hverdagsrehabilitering
 • Hverte/kar
 • Cancer
 • KOL
 • Diabetikere

OVERORDNET
I Danmark indsættes ca. 10.000 kunstige knæ om året og tallet er stadigt stigende.

RELEVANS
I genoptræningen efter knæalloplastik skal der gerne være fokus på styrke-, balance, - og funktionstræning, at genvinde god bevægelighed i knæet samt fastholdelse af evt. vægttab.
Nyere studier peger på at styrketræning med egen vægt eller modstand ved elastik er lige så effektiv som styrketræning med maskiner. ICURA trainer indeholder programmer og øvelser, som understøtter netop denne form for træning.

ANVENDELSE
Det anbefales at målgruppen træner minimum 3-4 gange om ugen. Dette kan tilbydes med ICURA trainer. Træning med ICURA trainer er derfor oplagt at anvende til hjemmetræning og evt. i kombination med holdforløb.

Et træningsforløb med ICURA kan øge muligheden for god kvalitet og kvantitet i hjemmetræningen efter en knæalloplastikoperation.

Eksempel på træningsforløb:

 • 6-8 uger
 • Individuel vurdering og introduktion til ICURA
 • Hjemmetræning med ICURA efter planlægning og aftale med terapeut
 • Holdtræning én gang ugentligt eller efter relevans og behov

Efter endt træning i kommunalt regi sikres borgerens fastholdelse via ICURA Light appen. Applikationen downloades til borgerens eget device og indeholder samtlige øvelser fra ICURA trainer og activity i en velkendt brugergrænseflade for borgeren.

OVERORDNET
I Danmark indsættes ca. 11.000 kunstige hofter om året og tallet er stadigt stigende.

RELEVANS
I genoptræningen efter THA skal der gerne være fokus på at genvinde god bevægelighed samt styrke og stabilitet omkring hoften. Balance og funktionstræning er også relevant samt fastholdelse af evt. vægttab.

Det er relevant med diagnosespecifik hjemmetræning og genoptagelse af aktiviteter samt enkelte opfølgninger postoperativt. Træning med ICURA trainer er derfor oplagt at anvende til både hjemmetræning og holdforløb.

ANVENDELSE
Et træningsforløb med ICURA kan øge muligheden for god kvalitet og kvantitet i hjemmetræningen efter en hoftealloplastik operation.

Eksempel på træningsforløb:

 • 6-8 uger
 • Individuel vurdering og introduktion til ICURA
 • Hjemmetræning med ICURA trainer efter planlægning og aftale med terapeut
 • Holdtræning én gang ugentligt eller efter relevans og behov

Efter endt træning i kommunalt regi sikres borgerens fastholdelse via ICURA light appen. Applikationen downloades til borgerens eget device og indeholder samtlige øvelser fra ICURA trainer og activity i en velkendt brugergrænseflade for borgeren.

OVERORDNET
I Danmark er forekomsten af hoftenære frakturer omkring 11.000 tilfælde om året. I løbet af de sidste 20-30 år er størrelsen på diagnosegruppen vokset markant. Hoftenær fraktur er oftest forårsaget af et fald og forekommer ofte hos ældre mennesker med nedsat gangfunktion og balance samt et generelt lavt funktionsniveau.

RELEVANS
Det er vigtigt at have fokus på tidlig mobilisering og genoptræning efter et lårbensbrud. Genoptræningen bør have fokus på balance, progredieret styrketræning og funktionstræning – alle områder, som både ICURA activity og ICURA trainer kan understøtte. Borgerens generelle funktionsniveau, behov for genoptræning, samt kognitive formåen kan være afgørende for om der skal trænes med hhv. ICURA activity eller ICURA trainer.

ANVENDELSE
Et træningsforløb med ICURA for en patient med hoftenær fraktur kan være medvirkende til at borgeren lærer at øge sit daglige aktivitets- og funktionsniveau. Med activity kan det yderligere kombineres med hverdagsrehabilitering i forhold til daglige gøremål.

Eksempel på forløb:

 • 6-12 uger
 • Individuel vurdering og intro til ICURA
 • Hjemmetræning med ICURA efter planlægning og aftale med terapeut
 • Evt. Holdtræning eller individuel træning 1 gang om ugen efter relevans og behov

Efter endt træning i kommunalt regi sikres borgerens fastholdelse via ICURA light appen. Applikationen downloades til borgerens
eget device og indeholder samtlige øvelser fra ICURA trainer og activity i en velkendt brugergrænseflade for borgeren.

OVERORDNET
Artrose er den mest almindelige årsag til funktionsnedsættelse hos ældre mennesker, men er også almindelig hos yngre og midaldrende. Omtrent 5% i alderen 35-54 år har artrose, og af disse har mange skadet sit led tidligere i livet. Cirka 8 % af befolkningen i aldersgruppen 50-70 år har besvær relateret til artrose og forekomsten øges i ældre aldersgrupper.

RELEVANS
Genoptræning af borgere med hofteartrose har i de seneste år ændret fokus til at indeholde mere specifik træning med tilhørende undervisning. Øvelserne bygger på biomekaniske og neuromuskulære principper og fokuserer på, hvordan det artroseramte led belastes. Formålet er at optimere belastningsforholdene i leddet og således gennemføre træningsøvelser med god kvalitet. ICURA trainer indeholder øvelser der understøtter borgernes opmærksomhed på at træne med god kvalitet og den enkelte borger vil med ICURA kunne få relevant feedback (gennem tale og tekst) under den udførte træning selvom den udføres på egen hånd i hjemmet. Indholdet og sværhedsgraden af programmet kan individuelt tilpasses af terapeuten.

ANVENDELSE
Træningen kan både foregå i hjemmet eller superviseret på hold alt efter hvad der passer den enkelte borger. ICURA kan være med til at optimere hjemmetræning og er derfor oplagt i de tilfælde hvor terapeuten har givet de indledende instruktioner, men hvor selve udførsel af træning foregår på egen hånd. Fordelen for borgeren der træner med ICURA er, at systemet giver den vigtige feed-back selvom der ikke er en terapeut i nærheden. Det giver en stor fleksibilitet fx i forhold til at kunne træne når man vil og hvor man vil, hvilket kan være en stor fordel hvis man fx er i arbejde eller på anden måde foretrækker ikke kun at kunne træne på de tider der kan tilbydes på et holdforløb.

Eksempel på forløb:

 • 6 uger
 • Individuel vurdering og intro til ICURA
 • Hjemmetræning 2 eller flere gange om ugen planlagt af terapeut
 • Holdtræning eller individuel opfølgning efter aftale med terapeut
 • Patientuddannelse i 3 sessioner med terapeut

Efter endt træning i kommunalt regi sikres borgerens fastholdelse via ICURA light appen. Applikationen downloades til borgerens eget device og indeholder samtlige øvelser fra ICURA trainer og activity i en velkendt brugergrænseflade for borgeren.

OVERORDNET
Artrose er den mest almindelige årsag til funktionsnedsættelse hos ældre mennesker, men er også almindelig hos yngre og midaldrende. Omtrent 5% i alderen 35-54 år har artrose, og af disse har mange skadet sit led tidligere i livet. Cirka 8 % af befolkningen i aldersgruppen 50-70 år har besvær relateret til artrose og forekomsten øges i ældre aldersgrupper.

RELEVANS
Genoptræning af borgere med knæartrose har i de seneste år ændret fokus til at indeholde mere specifik træning med tilhørende undervisning. Øvelserne bygger på biomekaniske og neuromuskulære principper og fokuserer på, hvordan det artroseramte led belastes. Formålet er at optimere belastningsforholdene i leddet og således gennemføre træningsøvelser med god kvalitet.

ICURA trainer indeholder øvelser der understøtter borgernes opmærksomhed på at træne med god kvalitet og den enkelte borger vil med ICURA kunne få relevant feedback (gennem tale og tekst) under den udførte træning selvom den udføres på egen hånd i hjemmet. Indholdet og sværhedsgraden af programmet kan individuelt tilpasses af terapeuten.

ANVENDELSE
Træningen kan både foregå i hjemmet eller superviseret på hold alt efter hvad der passer den enkelte borger. ICURA kan være med til at optimere hjemmetræning og er derfor oplagt i de tilfælde hvor terapeuten har givet de indledende instruktioner, men hvor selve udførsel af træning foregår på egen hånd. Fordelen for borgeren der træner med ICURA er, at systemet giver den vigtige feed-back selvom der ikke er en terapeut i nærheden. Det giver en stor fleksibilitet fx i forhold til at kunne træne når man vil og hvor man vil, hvilket kan være en stor fordel hvis man fx er i arbejde eller på anden måde foretrækker ikke kun at kunne træne på de tider der kan tilbydes på et holdforløb.

Eksempel på forløb:

 • 6 uger
 • Individuel vurdering og intro til ICURA
 • Hjemmetræning 2 eller flere gange om ugen planlagt af terapeut
 • Holdtræning eller individuel opfølgning efter aftale med terapeut
 • Patientuddannelse i 3 sessioner med terapeut

Efter endt træning i kommunalt regi sikres borgerens fastholdelse via ICURA light appen. Applikationen downloades til borgerens eget device og indeholder samtlige øvelser fra ICURA trainer og activity i en velkendt brugergrænseflade for borgeren.

OVERORDNET
Knæskader er en overordnet betegnelse af skader relateret til knæleddet, herunder menisk og korsbåndsskader. Der bliver opereret omkring 2500 korsbåndsskader og 17500 meniskskader om året i Danmark.

RELEVANS
Fælles for borgere med disse skader er typisk et højt funktionsniveau fx med sportsaktiviteter og oftest en lidt yngre alder. I genoptræningen skal der være fokus på sund belastning af leddet, herunder alignment, stabilitetstræning og korrekt udførsel af øvelser.

ICURA trainer er fysioterapeutens redskab til at understøtte og selvstændiggøre patientens egentræning, i forbindelse med følgende knædiagnoser: Menisk opererede, ACL, PCL, patella luksationer, patellofemoralt smertesyndrom og kollateral ligamentskade.

ANVENDELSE
Et træningsforløb med ICURA kan øge muligheden for god kvalitet og kvantitet i hjemmetræningen for patienter med knæskader.

Eksempel på forløb:

 • 8-12 ugers forløb
 • Individuel vurdering og introduktion til ICURA trainer
 • Hjemmetræning doseret individuelt efter restriktioner og niveau. 3-7 gange om ugen
 • Holdtræning eller individuel opfølgning efter aftale med terapeut

Efter endt træning i kommunalt regi sikres borgerens fastholdelse via ICURA light appen. Applikationen downloades til borgerens eget device og indeholder samtlige øvelser fra ICURA trainer og activity i en velkendt brugergrænseflade for borgeren.

OVERORDNET
Antallet af danskere der er 65+ er siden 2008 steget med omkring 33%. Efterspørgslen og forbruget af ydelser i sundhedsvæsenet og i den kommunale ældrepleje er generelt stigende med alderen. I 2017 var der henvist 48.400, alment svækket borgere med en minimumsalder på 65 år via sundhedsloven og serviceloven, til træning i de danske kommuner. Tallet er stigende.

RELEVANS
Vejledning fra sundhedsprofessionelle eller pårørende, der motiverer den ældre borger til et aktivt hverdagsliv kan hjælpe den ældre til at opretholde selvstændighed. Det er vigtigt at anlægge et holistisk perspektiv og at planlægge mål og aktiviteter der er relevante og motiverende for borgeren i dennes dagligdag.
I nogle tilfælde vil et ambulant træningsforløb være det oplagte. I andre tilfælde kan hverdagsrehabilitering med det mål at borgeren forbliver eller bliver selvhjulpen, være den rette indsat. Uanset hvilket forløb vil ICURA activity give borgeren mulighed for at sætte specifikke mål for aktiviteter og træning i samråd med en terapeut. Dialogen med borgeren kan tage udgangspunkt i de konkrete aktiviteter borgeren har fået programlagt og løbende tilpasses den aktuelle formåen og graden af borgerens egenindsats.

ANVENDELSE
Borgerens generelle funktionsniveau, behov for genoptræning, samt kognitive formåen kan være afgørende for hvilke funktionaliteter i ICURA activity borgeren kan have glæde af. Hvadenten der er behov for generel øget fysisk aktivitet, specifikke øvelser eller træning af hverdagslige færdigheder kan disse tilpasses individuelt og justeres i takt med borgerens funktionsevne øges.

Eksempel på forløb:

 • 8-20 uger
 • Individuel vurdering og introduktion til ICURA
 • Hjemmetræning med ICURA activity efter planlægning og aftale med terapeut
 • Anvende måleredskab/spørgeskema i ICURA activity som start- og sluttest
 • Holdtræning eller individuel opfølgning i hjemmet eller på center

Efter endt træning i kommunalt regi sikres borgerens fastholdelse via ICURA light appen. Applikationen downloades til borgerens eget device og indeholder samtlige øvelser fra ICURA trainer og activity i en velkendt brugergrænseflade for borgeren.

OVERORDNET
476.000 danskere har hjerteproblemer. I en kommune med 50.000 indbyggere er der ca. 4.100 borgere med hjerte-kar-sygdomme. I 2017 var der henvist mere end 7600 borgere med hjerte-kar problemer til træning enten via sundhedsloven eller serviceloven. Tallet er stigende.

RELEVANS
Målgruppen inden for hjerterehabilitering omfatter:

Iskæmisk hjertesygdom, AMI, Angina pectoris, CABG, PCI og Hjertesvigt.

For alle diagnoser anbefales tilbud med fysisk træning i overensstemmelse med en lægefaglig vurdering. Indenfor hjerterehabilitering er der generelt fokus på flere sundhedsmæssige indsatser for borgeren – f.eks. rygestop, kostintervention, psykosocial indsats, patientuddannelse og arbejdsfastholdelse. ICURA activity kan udover fysisk træning, understøtte borgerens dagligdag og virke som redskab for tværfaglig indsats der kan monitorere og skabe dialog mellem terapeut/sundhedsfagperson og den enkelte borger.

Erfaringer fra praksis viser, at kun få patienter med hjertesvigt deltager i hjerterehabilitering på hospitaler eller i kommunalt regi. Studier viser, at det kun er 30 % af de patienter, der er vurderet egnet til at deltage i et rehabiliteringsforløb som rent faktisk deltager.De væsentligste barrierer for ikke at deltage i hjerterehabilitering er:

Fysiske barrierer

 • Manglende transportmuligheder
 • Lang transporttid
 • Økonomiske omkostninger
 • Fravær fra arbejdspladsen

ANVENDELSE
Forud for træning bør en test af arbejdskapacitet og godkendelse fra en kardiolog være på plads. Det anbefales at træne kredsløbet 2 gange om ugen i 30→ 60 min. og styrketræne 3 gange om ugen ud fra kliniske retningslinjer.

Eksempel på forløb:

 • 8-12 uger
 • Individuel vurdering og introduktion til ICURA
 • Hjemmetræning med ICURA activity efter planlægning og aftale med terapeut
 • Anvende måleredskab/spørgeskema i ICURA activity som start- og sluttest
 • Holdtræning eller individuel opfølgning efter aftale med terapeut

Efter endt træning i kommunalt regi sikres borgerens fastholdelse via ICURA light appen. Applikationen downloades til borgerens eget device og indeholder samtlige øvelser fra ICURA trainer og qctivity i en velkendt brugergrænseflade for borgeren.

OVERORDNET
294.000 danskere lever med en kræftdiagnose. Hvert år rammes ca. 37.000 danskere af en kræftsygdom. I 2016 fik 19 % af alle kræftpatienter en genoptræningsplan efter udskrivelse fra hospitalet, hvilket svarer til 7.183 genoptræningsplaner. Tallet er stigende.

RELEVANS
71,9 % af alle kræftpatienter oplever generende træthed(fatigue). Det kan være svært at udføre træning på bestemte tidspunkter på dagen, hvilket kan gøre holdtræning i kommunen vanskeligt at følge for den kræftramte.

Det anbefales at tilbyde fysisk træning i overensstemmelse med en lægefaglig vurdering, til en lang række cancer diagnoser.

Indenfor cancerrehabilitering er der generelt et fokus på flere sundhedsmæssige indsatser for borgeren – f.eks. rygestop, kostintervention, psykosocial indsats, patientuddannelse og arbejdsfastholdelse. ICURA activity kan udover fysisk træning, understøtte borgerens dagligdag og virke som redskab for tværfaglig indsats der kan monitorere og skabe dialog mellem terapeut/sundhedsfagperson og den enkelte borger.

ANVENDELSE
Grundet kræftpatientens udfordrende symptomer/bivirkninger anbefales det at sammensætte et forløb med ICURA activity, hvor borgeren oplever mest mulig fleksibilitet og ejerskab over eget sygdomsforløb.

Eksempel på forløb:

 • 8-12 uger
 • Individuel vurdering og introduktion til ICURA
 • Hjemmetræning med ICURA activity efter planlægning og aftale med terapeut
 • Anvende måleredskab/spørgeskema i ICURA activity som start- og sluttest
 • Holdtræning eller individuel opfølgning efter aftale med terapeut

Efter endt træning i kommunalt regi sikres borgerens fastholdelse via ICURA light appen. Applikationen downloades til borgerens eget device og indeholder samtlige øvelser fra ICURA trainer og activity i en velkendt brugergrænseflade for borgeren.

OVERORDNET
430.000 danskere har symptomer på KOL i Danmark
50.000 danskere lider af svær til moderat KOL
5.900 danskere dør af KOL direkte eller indirekte årligt
Det koster kommunerne 2 mia. i plejeomkostninger årligt

RELEVANS
50 % af borgerne med moderat til svær KOL, takker nej til et rehabiliteringsforløb. Af de resterende 50% dropper 30% fra undervejs i rehabiliteringsforløbet.

Det anbefales at tilbyde fysisk træning i overensstemmelse med en lægefaglig vurdering til alle borgere med KOL.

Indenfor KOL rehabilitering er der generelt et fokus på flere sundhedsmæssige indsatser for borgeren – f.eks. rygestop, kostintervention, psykosocial indsats, patientuddannelse og arbejdsfastholdelse. ICURA activity kan udover fysisk træning, understøtte borgerens dagligdag og virke som redskab for tværfaglig indsats der kan monitorere og skabe dialog mellem terapeut/sundhedsfagperson og den enkelte borger.

ANVENDELSE
Grundet det høje antal af KOL borgere der takker nej til det eksisterende rehabiliteringstilbud, anbefales det at sammensætte et forløb med ICURA activity, hvor borgeren oplever mest mulig fleksibilitet og ejerskab over eget sygdomsforløb.
Eksempel på forløb:

 • 8-12 uger
 • Individuel vurdering og introduktion til ICURA
 • Hjemmetræning med ICURA activity efter planlægning og aftale med terapeut
 • Anvende måleredskab/spørgeskema i ICURA activity som start- og sluttest
 • Holdtræning eller individuel opfølgning efter aftale med terapeut

Efter endt træning i kommunalt regi sikres borgerens fastholdelse via ICURA light appen. Applikationen downloades til borgerens eget device og indeholder samtlige øvelser fra ICURA trainer og activity i en velkendt brugergrænseflade for borgeren.

OVERORDNET
Mindst 260.750 danskere har diabetes
Antallet af mennesker med diabetes er mere end fordoblet fra 2000-2016
I 2030 vil 430.000 danskere være diagnosticeret med type 2-diabetes
Diabetes koster det danske samfund omkring 86 mio. kr. om dagen

RELEVANS
Der er mange udgifter forbundet med at have borgere der er ramt af kroniske lidelser både nu og her og ved forværring. Plejesektorens behandling af diabetikere koster ca. 6,4 milliarder. Træning er med til at bremse sygdomsforværringen.

Indenfor diabetesrehabilitering er der generelt et fokus på flere sundhedsmæssige indsatser for borgeren – f.eks. rygestop, kostintervention, psykosocial indsats, patientuddannelse og arbejdsfastholdelse. ICURA activity kan udover fysisk træning, understøtte borgerens dagligdag og virke som redskab for tværfaglig indsats der kan monitorere og skabe dialog mellem terapeut/sundhedsfagperson og den enkelte borger.

ANVENDELSE
Motivation, fleksibilitet og støtte er vigtige parametre i forbindelse med et rehabiliteringsforløb hos borgere med diabetes, derfor anbefales det at sammensætte et forløb med ICURA activity, der tager højde for borgerens ressourcer. Terapeuten kan let pro- og regrediere borgerens aktiviteter i ICURA activity, så man sikre bedst mulig compliance hos borgeren.

Eksempel på forløb:

 • 8-12 uger
 • Individuel vurdering og introduktion til ICURA
 • Hjemmetræning med ICURA activity efter planlægning og aftale med terapeut
 • Anvende måleredskab/spørgeskema i ICURA activity som start- og sluttest
 • Holdtræning eller individuel opfølgning efter aftale med terapeut

Efter endt træning i kommunalt regi sikres borgerens fastholdelse via ICURA light appen. Applikationen downloades til borgerens eget device og indeholder samtlige øvelser fra ICURA trainer og activity i en velkendt brugergrænseflade for borgeren.

Feedback

...

"Positivt - hele vejen igennem. Du har ingen transport, du kan gøre det, når du vil, og du føler dig forpligtet."


Doris Nyrup

Knæpatient

...

"Det gav et indspark og en motivation til at gøre det rigtigt og virkelig træne hver dag."


Mogens Høiby

Hoftepatient

...

"Det, at man kunne træne hjemmefra, synes jeg var helt genialt."


Charlotte Krebs

Hoftepatient

...

"ICURA giver i højere grad ansvaret over til borgeren og det er min erfaring, at man får trænet mere."


Inge Bohn Bidstrup

Fysioterapeut

...

"Vi har helt klart et bedre billede af hvordan de træner derhjemme, hvor meget og hvordan de gør det."


Rasmus Schierbeck

Fysioterapeut

...

"Det har været rigtig godt at de kan redigere i ens øvelser - individuelt, så det passer til én fuldstændigt."


Peter Friis

Knæpatient

Hvem er ICURA

ICURA ApS arbejder med digitale velfærdsløsninger. Vores hold består af ingeniører, interaktionsdesignere, softwareudviklere og grafikere. Vi har mange års med at arbejde med digitale applikationer og har med tiden gjort det til vores speciale at udvikle produkter og services, der bygger på forbindelsen mellem den fysiske og den digitale virkelighed.

ICURAer CE mærket og registreret som medicinsk udstyr hos Sundhedsstyrelsen.

...

Jakob Mandøe Nielsen

Adm. direktør og partner

...

Lars Jessen

Udviklingschef og partner

...

Jerker Hammarberg

Lead ingeniør

...

Sofia Roth

Sundhedsfaglig konsulent og fysioterapeut

...

Kristian Spencer

App udvikler

...

Kristian Lassen

Sundhedsfaglig konsulent og fysioterapeut

Dokumentation

De danske kommuner bruger ICURA

Dokumentation

ICURA løsningerne er udviklet i samarbejde med flere danske kommuner og er blevet testet intensivt i samarbejde med både behandlere og klinikere. Forud for den igangværende drift, er de forskellige løsninger løbende blevet modnet i dialog med både fysio- og ergoterapeuter.

Mange hundrede personer har deltaget i forskellige tests og afprøvninger, ligesom vores bevægelsessensorer desuden har gennemgået både instrumentelle og manuelle forsøg med positive resultater.

I 2015 afsluttede et randomiseret klinisk studie, som viste at genoptræning med ICURA trainer havde samme træningseffekt som traditionelle genoptræningsforløb.

KL og Danske Regioner anbefaler at ICURA implementeres i den danske sundhedssektor.

Kontakt

Hvis din kommune eller arbejdsplads er interesseret i at implementere ICURA i jeres organisation, skal I blot kontakte ICURA ApS for at aftale et uforpligtende møde.

Ved det første møde demonstrerer vi gerne vores teknologi, ligesom vi gerne hjælper med at identificere, på hvilken måde ICURA kan være til glæde for netop jeres kommune eller arbejdsplads.